ZŠ Dolní Lomná

Úřední deska

Úřední deska ředitelky školy

Od 1. ledna 2006 nabývá účinnost zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy správních orgánů, mezi něž patří i orgány územně samosprávných celků. Nový správní řád obsahuje nejenom problematiku správního řízení, ale i obecné záležitosti týkající se základních zásad činnosti správních orgánů, obecná pravidla pro příjem podání včetně elektronické podatelny. Obsahuje popis veškerých možností doručování zásilek, definici úřední desky, obecná pravidla podob dokumentů různých typů (rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení), dále pravidla exekuce, veřejnoprávní smlouvy aj. Šíře záběru tohoto zákona je tedy poměrně velká, stejně jako jeho rozsah. Pro srovnání: původní správní řád z roku 1967, který je zatím stále v současnosti platný, obsahuje 85 paragrafů, zatímco zákon č. 500/2004 Sb. jich má 184.

Úřední deska správních orgánů je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), který specifikuje následující pravidla:

  • Každý správní orgán zřizuje úřední desku.
  • Úřední deska musí být nepřetržitě veřejně přístupná.
  • Pro orgány územně samosprávných celků se zřizuje jedna úřední deska.
  • Obsah úřední desky se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poslední věta § 26 odst. 1 nového správního řádu říká, že obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, má být uzavřena s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má orgán sídlo, veřejnoprávní smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nedojde-li k vzájemné dohodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy, rozhoduje v této věci nadřízený správní orgán, že bude tuto povinnost vykonávat sám, nebo že jejím vykonáváním pověří jiný podřízený věcně příslušný správní orgán ve svém správním obvodu.