ZŠ Dolní Lomná

Školská rada

Školská rada při základní škole

Zásady zřizování školských rad

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada při základní škole má 9 členů. Rada MěOb jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Zřizovatel vydává volební řád školské rady.

Úkoly školské rady:

 • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům

Členové školské rady:

 • Mgr. Marie Byrtusová (zástupce pedagogů ZŠ)
 • Marek Mohyla, člen (zástupce zřizovatele)
 • Bohumila Dampha, člen (zástupce rodičů)