ZŠ Dolní Lomná

Úvod

Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Dolní Lomná

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Řadí se mezi neúplné základní školy. Zřizovatelem je Obec Dolní Lomná, okres Frýdek – Místek.

Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Pravidlo 3P  v naší škole

Pozdrav.

Popros.

Poděkuj.

Základní škola

Základní škola Vzdělávací program 1.-5. ročník RVP. Školu navštěvuje v průměru 50 žáků. Učitelský sbor tvoří 4 učitelky, včetně vedení.

Vzdělávací program školy

ŠVP ZV „Škola porozumění a tolerance“ (5. verze) Č.j.ZŠaMŠDL/153/16

Volnočasové aktivity

Dětem nabízíme zájmové kroužky vedené učitelkami naší školy. Vzhledem k zapojení se školy do projektu „Šablony pro ZŠ a MŠ II“ mají děti kroužky bezplatné.

Spolupráce s rodiči

Neformální sdružení rodičů je v blízkém kontaktu s vedením školy i učiteli. Otevřená forma komunikace je oboustranně oceňována. Rodiče se mohou seznámit s prací svých dětí také přímo ve výuce ve dnech otevřených dveří.

Řešení výukových a výchovných problémů dětí

Psychologická problematika žáků a dětí (diagnostika, terapeutika a poradenství) je řešena ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek –Místek, příspěvková organizace – pobočka v Třinci a SPC v Ostravě.

Školní družina

V provozu jsou dvě oddělení družiny. Kapacita je 38 dětí z 1.-5. ročníku. Pracují s nimi dvě vychovatelky.

Děti dochází do ranní družiny od 6.30 do 7.00 a po skončení vyučování v době od 11. 10 h do 16.00 hodin.

Oddělení jsou vybavena nábytkem, stavebnicemi, hrami, hračkami, sportovními i jinými pomůckami. Volný čas po vyučování tráví děti většinou venku v malebném okolí školy, na školní zahradě nebo v učebně a tělocvičně různými činnostmi – malováním, zpěvem, soutěžemi, besedami.

Mateřská škola

Dvojtřídní mateřská škola rodinného typu se zaměřuje na všestranný a zdravý rozvoj osobnosti každého dítěte. V MŠ pracují s dětmi 4 paní učitelky.

Cílem našeho snažení je, aby se všechny děti po celou dobu pobytu v naší mateřské škole nenudily, ale stále se bavily a v každém z nich byla posilována a rozvíjena jejich vlastní osobnost. Pro všechny děti máme připravenu širokou škálu různých činností a mnoho bohatých příležitostí k vlastní seberealizaci.

Kromě každodenního pestrého programu děti navštěvují divadla, jezdí plavat do nedalekého krytého bazénu, je jim nabídnut lyžařský kurz a  učí se poznávat okolní přírodu.